Občinska uprava | Katalog informacij javnega značaja | Splošni podatki o občini in IJZ, s katerimi razpolagamo

Splošni podatki o občini in IJZ, s katerimi razpolagamo

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

 Delovno področje občine:  katalog pristojnosti občin
 Organi občine:  župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava
 Organigram:  povezava
 2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij  
 Pristojna oseba:  Mojca Štrakl
   Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota
   02 655 05 10
 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti  
 Državni register:  povezava
 Predpisi lokalne skupnosti:  katalog lokalnih predpisov občine
 Predpisi lokalne skupnosti po letih:  1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 Predpisi EU:  povezava
 2.e Seje občinskega sveta  
 Seje občinskega sveta:  povezava
 2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  
 Seznam strateških in programskih dokumentov:  povezava
 2.g Seznam vrst upravnih postopkov  
 Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:  povezava
 2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila  
 Javno naročanje po ZJN2:  Portal javnih naročil
 Drugi javni razpisi/naročila:  povezava
 Razpisi delovnih mest:  trenutno ni objavljenih razpisov za delovna mesta
 Druge objave:  povezava
 2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
 1.  
 Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
 Normativna podlaga:  21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 2.  
 Ime evidence:  Evidence občinskega redarstva
 Normativna podlaga:  28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 3.  
 Ime evidence:  Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
 Normativna podlaga:  322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 4.  
 Ime evidence:  Register stanovanj v lasti občine
 Normativna podlaga:  154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 5.  
 Ime evidence:  Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
 Normativna podlaga:  13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 6.  
 Ime evidence:  Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
 Normativna podlaga:  203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 7.  
 Ime evidence:  Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
 Normativna podlaga:  71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 8.  
 Ime evidence:  Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
 Normativna podlaga:  5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 9.  
 Ime evidence:  Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
 Normativna podlaga:  35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 10.  
 Ime evidence:  Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
 Normativna podlaga:  3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 11.  
 Ime evidence:  Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
 Normativna podlaga:  45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 12.  
 Ime evidence:  Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
 Normativna podlaga:  23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 13.  
 Ime evidence:  Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 Normativna podlaga:  56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
 Dostop do evidence:  evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  
Ime informatizirane zbirke:  Prostorski informacijski sistem občine
Dostop do zbirke:  povezava
 2.k Druge informacije javnega značaja  
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:  2008, 2009, 2010
Organigram občine.pdf Poročilo 2008.pdf Poročilo 2009.pdf Poročilo 2010.pdf