Kultura / dediščina | Kulturnozgodovinske in etnološke znamenitosti | Cerkev sv. Jurija

Cerkev sv. Jurija

Gotska enoladijska cerkev ima prizidano severno ladjo z emporo in zvonik. Vogale ladje in prezbiterija opirajo stopnjevani oporniki. Prvotna gotska okna so v prezbiteriju zazidana, v ladji prezidana, zvonove line so biforne. Na zunanjščini sta vzidani reliefni plošči z letnicama 1568 in 1520. Na zvoniku je letnica 1532. Notranjščino pokriva zvezdasto in mrežasto rebrasti obok. Opremljena je z baročnimi oltarji Janeza Jurija Mersija i.dr. Viri prvič omenjajo cerkev leta 1383, v današnji obliki pa je primer slovenjegoriške gotike iz začetka 16. stol. Preurejena je bila v 17. stol. in leta 1855. Obdaja jo prostor nekdanjega pokopališča.

Seznam datotek