Kultura / dediščina | Kulturnozgodovinske in etnološke znamenitosti | Svečinsko naselje

Svečinsko naselje

Svečina je razloženo naselje z gručastim jedrom v ozki dolini na sotočju svečinskega in slatinskega potoka. Prostorski dominanti v njej sta župna cerkev sv. Andreja in svečinski grad na rahli vzpetini na severozahodnem delu naselja. Jedro se je gručasto razvilo okoli cerkve in je obdržalo še dokaj nedegradirano središče. Tvorijo ga pritlične in nadstropne večje zidane stavbe stanovanjskega, gospodarskega in javnega značaja. Vas se prvič omenja v zvezi s cerkvijo, leta 1197.

Seznam datotek