Občinska uprava | OBVESTILA | KRATKA PREDSTAVITEV SPREMEMB PRORAČUNA 2018

KRATKA PREDSTAVITEV SPREMEMB PRORAČUNA 2018

KRATKA PREDSTAVITEV SPREMEMBA PRORAČUNA 2018

 

Za leto 2018 planiramo prihodke v višini 4.023.000 eur, iz katerih se črpa 23 različnih področij porabe. Največ proračunskih sredstev namenimo za področje izobraževanja (šola in vrtci) in sicer 874.250 eur, za prometno infrastrukturo, za kar namenimo 874.000 eur ter za socialno varstvo, za kar planiramo 436.800 eur. Torej skupaj za te tri proračunske postavke namenimo 2.185.050 eur oziroma 56% vseh proračunskih sredstev.

 

V letu 2018 bomo za investicije namenili 899.500 EUR, kar znaša 23% vseh odhodkov proračuna. Največji delež investicijskih sredstev je  namenjeno obnovi ceste Bubno – Svečina 456.000  eur. Ker po trasi omenjene ceste poteka vodovodna infrastruktura, ki pa je bila grajena leta 1982, se nam zdi smiselno istočasno obnoviti tudi dotrajano vodovodno omrežje, za kar za leto 2018 namenjamo 100.000 eur.

 

Poleg zgoraj omenjene investicije, bodo po različnih delih občine potekale še druge, manjše, tako za leto 2018 planiramo:

  • postavitev nadstreška pri hiši vseh generacij v višini 5.000 EUR,
  • prijavili se bomo na razpis za pospešitev razvoja podeželja (gre za podobne programe v katerih smo do sedaj uresničili Veseli december in Zdravje in varnost na prvem mestu-fitnes in kolesarski poligon), za kar planiramo sredstva v višini 9000 eur,
  • ureditev prostorov za TIC Svečina, kjer nameravamo pripraviti prostore za turistično-informacijski center v Svečini, kjer planiramo sredstva v višini 25.000 EUR
  • v VS Jurij se panira protiprašna bitumenska zaščita občinskih cest, na odsekih naslednjih cest »JP695241 Jurij-cerkev-pokopališče-Fanedl«, v dolžini 650 metrov in širini 3,0 metra, »JP695161 Cesta v Garo: Sluga-Šerbinek« v dolžini 350 metrov in širini 3,0 metra, »JP695151 Matjašičeva graba« v dolžini 1.000 metrov in širini 3,0 metra. Za protiprašno bitumensko zaščito planiramo proračunska sredstva v višini 46.000 EUR,
  • obnovo vaškega doma Sp. Kungota. – za katero v letu 2018 namenjamo 25.000 EUR, pri čemer bodo dela zajemala okna, vrata, ureditev sanitarij, strešna okna v mansardi, ureditev mansarde za potrebe društev in še v letu 2019, ko se bo obnovili pročelje.

 

Seznam datotek