Okolje / prostor | Prostorsko načrtovanje | Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt

Občina Kungota je dne 19.09.2018 sprejela nov občinski prostorski načrt (OPN), ki je bil objavljen v medobčinskem uradnem vestniku št 21/2018.

OPN prične veljati dne 29.10.2018. Z tem dnem prenehajo veljati dosedanji prostorski planski akti in prostorsko ureditveni pogoji, v veljavi pa ostanejo posamezni zazidalni nasčrti oz. občinski podrobni prostorski načrti.

Z sprejetjem novega OPN se je določenim parcelam spremenila namenska raba in pogoji gradnje oz. pogoji posegov v prostor.

Grafičen del in priloge OPN  so na vpogled na občini Kungota, upravni enoti Pesnica in na Ministrstvu za okolje in prostor. Grafičen del nove namenske rabe prostora bo dosegljiv tudi v občinskem prostorkem informacijskem sistemu PISO v zavihku - Tematski sklop - prostorski plan, od 29.10.2018 naprej, na povezavi: OPN-namenska raba