Občinska uprava | Vloge / obrazci | Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi projektne pogoje in mnenja pristojnih mnenjedajalcev.  Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu prometne infrastrukture. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, glede varovalnih pasov občinskih javnih cest je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.
 
Zahtevo za izdajo mnenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.
 
Zahteva za izdajo mnenja se vloži na predpisanem obrazcu, ki se mu priloži projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
 
Izpolnjeno vlogo oddamo:
  • pošljemo na obcina@kungota.si ali
  • pošljemo na Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
8_Zahteva_za_izdajo_projektnih_in_drugih_pogojev.xlsx 9_Zahteva_za_izdajo_mnenja-1.xlsx 8_Zahteva_za_izdajo_projektnih_in_drugih_pogojev.pdf 9_Zahteva_za_izdajo_mnenja-1.pdf