Občinska uprava | Vloge / obrazci | Predkupna pravica občine - Ponudba za prodajo nepremičnine

Predkupna pravica občine - Ponudba za prodajo nepremičnine

Predkupna pravica občine:

Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici Občine Kungota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 89/2003), lahko občina uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim
aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih naselij:
Zg. Kungota, Gradiška I in II, Morski jarek, Svečina, Jurij in Mejni prehod Jurij.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno in so veljavnem
prostorskem aktu: Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Maribor-Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Maribor-Pesnica za obdobje
1986–1990, za območje občine Kungota, sprejete leta 1997 in objavljene v Uradnem listu RS, št.
72/97.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravice če je za nakup nepremičnine izkazan
občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem
območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.

Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.

Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na
nepremičninah le v primerih če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih
objektov in omrežij.

 Lastnik zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice po tem zakonu, mora zemljišče
pred prodajo najprej ponuditi v odkup državi ali občini kot nosilcu predkupne pravice.

Ponudba za prodajo nepremičnine-PDF.pdf Ponudba za prodajo nepremičnine-WORD.docx